Trụ sở chính  Quận Bình Thạnh 

-Điện thoại 0903694598

-Email truongxuan90101113@gamil.com

-Website truongxuanorganic.com